حداقل مبلغ 10,000 تومان

گل یا پوچ
بازی آنلاین گل یا پوچ با ضریب 2 (شماره 19)

حداقل مبلغ 10,000 تومان

 تومان

حداقل مبلغ10,000 تومان

حداکثر مبلغ250,000 تومان